Taksikring og stigetrinn

Vi forhandler, selger og monterer alt av taksikringer, snøfangersystemer og stigetrinn fra Lonevåg beslagfabrikk AS. Alt av taksikring under varemerket Lobas er typegodkjente produkter som er ment å trygge både feier og arbeidere på kortvarige arbeider på taket.
Det er også et krav etter arbeidsmiljøloven at alle arbeider av kortvarig art skal sikres.e


Sikkerhet på tak

LOBAS Sikkerhet på tak er et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to hovedkategorier; Snøfangersystemer og Taksikringsutstyr.
Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som over hodet mulig
Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret har vi lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt oss. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.
LOBAS Sikkerhet på tak er tilpasset krav til typegodkjenning i henhold til forskrifter til Arbeidsmiljøloven av 14. april 1989. De blir også videreutviklet og tilpasset de krav som til enhver tid ligger i gjeldende standarder.

Snøfangersystem

SNØFANGERSYSTEM: Våre snøfangersystem skal forhindrer snøras fra taket. Snøfangersystemene består av 2-rørs-, 3-rørs eller gittergelender og konsoller tilpasset de fleste taktekkingsmaterialer.


Stor styrke, et godt tilpasset utseende, enkel og solid montering - og ikke minst lang holdbarhet - er kjennetegn på LOBAS snøfangersystem.Våre snøfangersystemer kan deles i 2- og 3-rørs snøfangersystemer ogsnøfangersystemer med gittergelender. De består av henholdsvis 2- og 3-rørsgelender eller gittergelender samt konsoller tilpasset de forskjellige taktyper. Mer informasjon om de forskjellige systemenes oppbygning finner du lenger nede på siden.Begge systemene er produsert i varmforsinket stål, som er polyesterbelagt. Supplèr gjerne snøfangersystemet med en av våre snø- eller isstoppere. Disse hindrer snø og is og rase ned under gelenderet.Lobas takstiger og stigetrinn

TRYGGERE FERDSEL: LOBAS taksikring gjør taket til en tryggere arbeidsplass. 


LOBAS taksikring kjennetegnes, i likhet med våre snøfangersystem, ved stor styrke, enkel og solid montering og lang holdbarhet. Utstyret kan grovt deles opp i stigetrinn, takstiger og plattformer. Produktene trygger ferdsel og arbeid på tak samtidig som de beskytter tekkingsmaterialet mot skader.LOBAS taksikringsutstyr er tilpasset de fleste typer taktekkingsmateriale, produseres i varmforsinket stål og er polyesterbelagt.

Krav og anbefalinger

I følge Byggforsk 525.931 skal "byggverk sikres slik at snø og is ikke kan falle ned på steder hvor personer kan oppholde seg". Teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven (TEK) sier videre at "snø- og isdannelser på bygninger skal hindres og sikres der det kan medføre ras mot beferdet område. Mot beferdede områder, for eksempel fortau, plass, gate hvor ras av snø og is kan medføre fare, må det settes opp snøfangere. (...) Atkomst til bygning, inngangspartier osv må vises særlig omhu"

Forhold som påvirker rasfare

Snøras oppstår gjerne ved at det dannes et vannlag mellom snø og taktekking. Årsaker til at disse vannlagene dannes kan være stigende utetemperatur, varmetap fra bygning og oppvarming på grunn av solstråling. Det er først og fremst takvinkel og taktekking som avgjør behovet for snøfangere. Andre forhold kan være takets form og snøforholdet på stedet. Installasjoner på tak, som f.eks skorsteiner, kanalgjennomføringer og takvinduer påvirker også rasfaren. Taktekkingsmaterialet deles som regel inn i tre grupper etter hvor stor friksjon materialet har.

Krav og anbefalinger

Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg har vi Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt (Jnf. Byggforsk Byggdetaljer A 525.933).
Arbeidstilsynets forskrifter gjelder alle bygg hvor arbeidstakere arbeider på tak, og omfatter også feierarbeidm snørydding, blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at "Når det arbeides på tak ekker andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres".

Forskriftene gjelder både midlertidig og permanent utstyr. Våre stigetrinn, takstiger, plattformer m.v kommer inn under "permanent utstyr". Felles for alle disse produktene er krav om typegodkjenning. Typegodkjent utstyr skal ha feste i bærende konstruksjon, god korrosjonsbeskyttelse, godkjent monteringsanvisning, leverandørens merke og styrke til å tåle feste av sikkerhetstau med full belasting.
LOBAS Taksikring er typegodkjent.

Produktkatalog og fargekart:


Eller les mer her i produktoversikt for å se hvilke produkter som passer ditt tak


Kontakt oss for et uforpliktende tilbud eller rådfør deg med oss for hvilke typer stigetrinn og eller snøfangersystem som passer ditt tak og hvor det bør monteres. Ring oss på tel 920 17 906  idag , så er det ferdig montert i god tid før snøen kommer.

Det er raskere enn du tror å montere snøfangersystem og stigetrinn.Men det må gjøres riktig ! Det hjelper ikke mye med typegodkjente produkter hvis de blir montert feilMen allikevel ser vi som fagfolk mye feil montasje. Spesielt slurves det mye med innfeste av konsoller til snøfangere. Vi har sett montasjer hvor det ser fint ut på " overflaten " , men ved første tunge snøras fra taket så kommer raset ned fra taket med snøfangersystemet foran slik at det er jern som først treffer noe..Husk! det er huseiers ansvar at snøras ikke skader andre - uansett om det er feil montert av ukyndige.

Ja takk ! Jeg ønsker å kontaktes om taksikring