top of page

Taksikring og stigetrinn

Vi forhandler, selger og monterer alt av taksikringer, snøfangersystemer og stigetrinn fra Lonevåg beslagfabrikk AS. Alt av taksikring under varemerket Lobas er typegodkjente produkter som er ment å trygge både feier og arbeidere på kortvarige arbeider på taket.

Det er også et krav etter arbeidsmiljøloven at alle arbeider av kortvarig art skal sikres.

Sikkerhet på tak

LOBAS Sikkerhet på tak er et omfattende spekter produkter som kan deles opp i to hovedkategorier; 

Snøfangersystemer og Taksikringsutstyr.

Snøfangersystemer er utstyr konstruert for å forhindre snø- og is å rase fra taket, mens taksikringsutstyr favner om takstiger, stigetrinn, sikringsline-kroker og forskjellige plattformer som skal gjøre arbeid og ferdsel på tak så trygt som over hodet mulig

Både snøfangersystemer og taksikringsutstyr er enkle å montere og har solid innfesting på taket. Under utviklingen av dette ustyret har vi lagt stor vekt på ønsker og krav markedet har stilt oss. Feiervesen og håndverkere har vært gode bidragsytere.

LOBAS Sikkerhet på tak er tilpasset krav til typegodkjenning i henhold til forskrifter til Arbeidsmiljøloven av 14. april 1989. De blir også videreutviklet og tilpasset de krav som til enhver tid ligger i gjeldende standarder.

takstige

Lobas takstiger o​g stigetrinn

TRYGGERE FERDSEL: LOBAS taksikring gjør taket til en tryggere arbeidsplass.

LOBAS taksikring kjennetegnes, i likhet med våre snøfangersystem, ved stor styrke, enkel og solid montering og lang holdbarhet. Utstyret kan grovt deles opp i stigetrinn, takstiger og plattformer. Produktene trygger ferdsel og arbeid på tak samtidig som de beskytter tekkingsmaterialet mot skader.LOBAS taksikringsutstyr er tilpasset de fleste typer taktekkingsmateriale, produseres i varmforsinket stål og er polyesterbelagt. Kontakt oss for mer info eller pristilbud 

Krav og anbefalinger

Plan- og bygningsloven gir et alminnelig påbud om å sørge for sikkerhetstiltak mot skade på liv og helse. Dette påbudet er generellt og gjelder uansett om personen som skal sikres er arbeidstaker eller ikke. I tillegg har vi Arbeidstilsynets forskrifter som omfatter arbeidstakere spesielt (Jnf. Byggforsk Byggdetaljer A 525.933).

Arbeidstilsynets forskrifter gjelder alle bygg hvor arbeidstakere arbeider på tak, og omfatter også feierarbeidm snørydding, blikkenslagerarbeid m.v. I forskriftene heter det at "Når det arbeides på tak eller andre konstruksjoner som der det er fare for fall, skal arbeidsstedet sikres".

Forskriftene gjelder både midlertidig og permanent utstyr. Våre stigetrinn, takstiger, plattformer m.v kommer inn under "permanent utstyr". Felles for alle disse produktene er krav om typegodkjenning. Typegodkjent utstyr skal ha feste i bærende konstruksjon, god korrosjonsbeskyttelse, godkjent monteringsanvisning, leverandørens merke og styrke til å tåle feste av sikkerhetstau med full belasting.

LOBAS Taksikring er typegodkjent.

stigetrinn

Lindab TTR stigesikring

Beskrivelse

Stigesikring fås i to varianter. TTRINV ​som passer til takrenner med innvendig list (vulst), eller TTRUTV som passer til takrenner med utvendig list.

Stigebredde 23 - 47 cm.

stigesikring
bottom of page